HARMONOGRAM PRAC W ZAKRESIE OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

I   SEMESTR
$11.      Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się dnia 4 lutego 2020 r.

Koniec I semestru - 7 lutego 2020 r.

II   SEMESTR

$11.      Dnia 20 maja 2020 r. należy poinformować uczniów i ich rodziców 

o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania na koniec roku szkolnego. Rodzice informowani są na zebraniu – potwierdzeniem jest podpis rodzica
w dzienniku.

$12.      Dnia 18 czerwca 2020 r. odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

$13.      Ewentualne egzaminy poprawkowe będą odbywały się w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

$14.      Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020 r.