Nie prowadzimy rekrutacji elektronicznej. Należy przyjść do szkoły osobiście i złożyć dokumenty.

Szkoła nie pośredniczy w zawieraniu umów z pracodawcami i nie ponosi odpowiedzialności za pracodawców.

UWAGA !

W związku ze zmianą organizacji roku szkolnego uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową) można składać  od 19 czerwca 2019r. 

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracownikiem młodocianym może zostać:

 

  1. Młodociany, który ukończył co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu

  2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

  3. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, nie mająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.

  4. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, nie mająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w pkt 3, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

  5. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w punkcie 4 (osoba 14-letnia), jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły - pobierz

2. Zaświadczenie pracodawca  - pobierz


  


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Otwórz plik


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Otwórz plik


Harmonogram działań w ramach rekrutacji do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie na rok szkolny 2019/2020

Otwórz plik


Informacja dla kandydatów do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie na rok szkolny 2019/2020

Otwórz plik


Zarządzenie Nr 5/2018/2019 Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie z dnia 5 marca 2019 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Otwórz plik


Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej  Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie na rok szkolny 2019/2020 (dla absolwentów gimnazjum)

Otwórz plik


Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej  Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie na rok szkolny 2019/2020 (dla absolwentów szkoły podstawowej)

Otwórz plik


Zawody, w których kształci się na poziomie

Branżowej Szkoły I Stopnia

Symbol cyfrowy

Nazwa zawodu

Nazwy kwalifikacji

343101

Fotograf

K1 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

432106

Magazynier-logistyk

K1 Obsługa magazynów

512001

Kucharz

K1 Sporządzanie potraw i napojów

514101

Fryzjer

K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

516408

Jeździec

K1 Jeździectwo i trening koni

522301

Sprzedawca

K1 Prowadzenie sprzedaży

611303

Ogrodnik

K1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

612302

Pszczelarz

K1 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

613003

Rolnik

K1 Prowadzenie produkcji rolniczej

622201

Rybak śródlądowy

K1 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

711102

Monter konstrukcji

budowlanych

K1 Montaż konstrukcji budowlanych

711203

Zdun

K1 Wykonywanie robót zduńskich

711204

Murarz-tynkarz

K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

711301

Kamieniarz

K1 Wykonywanie robót kamieniarskich

711402

Betoniarz-zbrojarz

K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

711501

Cieśla

K1 Wykonywanie robót ciesielskich

711504

Szkutnik

K1 Wykonywanie robót szkutniczych

711603

Monter nawierzchni

kolejowej

K1 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni

kolejowej i podtorza

711701

Monter budownictwa wodnego

K1 Wykonywanie robót regulacyjnych

i hydrotechnicznych

712101

Dekarz

K1 Wykonywanie robót dekarskich

712401

Monter instalacji budowlanych

K1 Wykonywanie izolacji budowlanych

712403

Monter izolacji przemysłowych

K1 Wykonywanie izolacji przemysłowych

712613

Monter systemów

rurociągowych

K1 Montaż systemów rurociągowych

712618

Monter sieci i instalacji

sanitarnych

K1 Wykonywanie robót związanych z budową,

montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

712905

Monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie

K1 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

713201

Lakiernik

K1 Wykonywanie prac lakierniczych

713303

Kominiarz

K1 Wykonywanie robót kominiarskich

721104

Modelarz odlewniczy

K1 Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania

odlewniczego

721301

Blacharz

K1 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów

oraz pokryć z blachy

721303

Blacharz izolacji

przemysłowych

K1 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz

konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji

przemysłowych

721306

Blacharz samochodowy

K1 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów

samochodowych

722101

Kowal

K1 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

722204

Ślusarz

K1 Wykonywanie i naprawa elementów, maszyn,

urządzeń i narzędzi

722307

Operator obrabiarek

K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających

723103

Mechanik pojazdów

samochodowych

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

723107

Mechanik motocyklowy

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów

 zespołów pojazdów motocyklowych

723310

Mechanik-monter maszyn

i urządzeń

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

731103

Mechanik precyzyjny

K1 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

731104

Optyk-mechanik

K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

731106

Zegarmistrz

K1 Naprawa zegarów i zegarków

731305

Złotnik-jubiler

K1 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych

i jubilerskich

731702

Koszykarz-plecionkarz

K1 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

731808

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

K1 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

732201

Drukarz

K1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

732301

Introligator

K1 Realizacja procesów introligatorskich

741103

Elektryk

K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych

741201

Elektromechanik

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

K1 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych

i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

742117

Elektronik

K1 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń

elektronicznych

742118

Mechatronik

K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń

i systemów mechatronicznych

742202

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

K1 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

751103

Przetwórca ryb

K1 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

751107

Wędliniarz

K1 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

751201

Cukiernik

K1 Produkcja wyrobów cukierniczych

751204

Piekarz

K1 Produkcja wyrobów piekarskich

752205

Stolarz

K1 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

753105

Krawiec

K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

753106

Kuśnierz

K1 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów

kuśnierskich

753402

Tapicer

K1 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

753501

Garbarz skór

K1 Wyprawianie skór

753602

Obuwnik

K1 Wytwarzanie obuwia

753702

Kaletnik

K1 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

811101

Górnik eksploatacji podziemnej

K1 Eksploatacja złóż podziemnych

811102

Górnik odkrywkowej

eksploatacji złóż

K1 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

811301

Górnik eksploatacji otworowej

K1 Eksploatacja otworowa złóż

812107

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

K1 Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych

812121

Operator maszyn

i urządzeń hutniczych

K1 Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych

813134

Operator urządzeń

przemysłu chemicznego

K1 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

814209

Operator maszyn

i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

K1 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

815204

Operator maszyn

w przemyśle włókienniczym

K1 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych

816003

Operator maszyn

i urządzeń przemysłu

spożywczego

K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem

maszyn i urządzeń

817212

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

818115

Operator urządzeń

przemysłu ceramicznego

K1 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

818116

Operator urządzeń

przemysłu szklarskiego

K1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła

832201

Kierowca mechanik