BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Od 1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształci się w 3-letnią Branżową Szkołę I Stopnia. Tym razem na rok szkolny 2017/2018 nie będzie już prowadzona rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia.

Od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017-018;  2018-2019 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzona rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku 2019/2020 rekrutacja obejmie absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum.           

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.  

Po ukończeniu szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę  w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewni drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych zawodowych.

Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach. Pracodawca zawiera z uczniem jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu

UCZEŃ OTRZYMUJE WYNAGRODZENIE
PRZEBIEG NAUKI:

  • nauka trwa 3 lata
  • w klasie I i II – 3 dni w tygodniu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy
  • w klasie III- 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących i 3 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy
  • w każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego


PONADTO SZKOŁA ZAPEWNIA NAJLEPSZYM UCZNIOM

  • stypendium szkolne
  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych